Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser for konsulent og projektleverancer fra WiconSoft ApS.

 

 

De generelle handelsbetingelser der fremgår af dette dokument, gør sig gældende for alle projekter og konsulent ydelser, som udføres af WiconSoft.

Medmindre andet er eksplicit aftalt på skrift mellem WiconSoft og Kunden, er de generelle handelsbetingelser gældende for, og udgør en essentiel del af:

Alle prisoverslag og tilbud (herefter betegnet som “Tilbud”) fra WiconSoft til en Kunde mundtlig som skriftlig.

Alle godkendelser, bekræftelser, og accept fra WiconSoft (herefter betegnet som “Bekræftelse”) af alle ordrer fra Kunden.

Alle aftaler der indgås på baggrund af sådanne Tilbud eller Bekræftelser.

 

1 Definitioner

De følgende definitioner bliver brugt gennem dokumentet:

Kontrakt​: Refererer til den nuværende kontrakt eller aftale mellem Parterne, som omhandler udvikling og/eller leveringen af et produkt. Kontrakten består af de generelle handelsbetingelser såvel som alle relevante tilføjelser og ændringer der eksplicit på skrift er aftalt mellem Parterne.

“​Part/Parter​”: De aktører der er involveret og bundet af Kontrakten, navnligt WiconSoft ApS og Kunden.

“​Leverance”: Refererer til det produkt eller den løsning som Kontrakten omhandler, uanset om dette​     er et fysisk produkt eller ej.

“​På skrift/Skriftligt​”: Kommunikation gennem en etableret kanal såsom brev, e-mail eller andre lignende kanaler. 

 

2 Kontraktindgåelse

WiconSofts Tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage fra Tilbuddet er givet. Et Tilbud kan endvidere bortfalde, dersom en vare er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra producents eller rettighedsindehavers side.

​WiconSoft forbeholder sig retten til at foretage ændringer i Leverancer indtil leveringstidspunktet, så længe der som minimum opnås en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Alene det i Tilbuddet og/eller Bekræftelsen defineret indhold, såsom produktbeskrivelse, kravspecifikation og des lignende, kan af Kunden bruges som grundlag for Leverancen. Oplysninger, som WiconSoft har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af Leverancen. Ændringer i det individuelle Tilbud eller i Bekræftelsen skal accepteres skriftligt af WiconSoft. Afgivelse af ordre eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser.

Ordre kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af WiconSoft i form af en skriftlig Bekræftelse. Kunden skal kontrollere Bekræftelsen og omgående skriftligt informere WiconSoft om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på Bekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for Leverancen.

Ønsker en af Parterne at ændre Kontrakten, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til Kontrakten. Et tillæg til Kontrakten er først bindende for WiconSoft, når det er bekræftet skriftligt af WiconSoft, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af WiconSoft, jf. dog ovenfor.

Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende projektansvarlige, eller anden sædvanlige kontaktperson til WiconSoft, til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for WiconSoft, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den Kontrakt disse handelsbetingelser knytter sig til, vil handelsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.

3 Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i Kontrakten. Kontrakten udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres.

​Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under Kontrakten, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i Kontrakten. I modsat fald skal WiconSoft blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse WiconSoft er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 5. ​

Integrationsbehov til eksisterende produkter skal være skriftlig oplyst af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse, og skal være beskrevet i Kontrakten for at kunne påberåbes af Kunden.

4 Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde den indgåede Kontrakt og efterleve de heri indeholdte vilkår. WiconSoft er til enhver tid forpligtet til at: ​

●      ​Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede Kontrakt.

●      Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. WiconSoft er til enhver tid berettiget til at udskifte  ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en Kontrakt, med andre tilsvarende ressourcer.

●      Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god IT-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for WiconSofts opfyldelse af den indgåede Kontrakt. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

●      Yde WiconSoft det fornødne samarbejde for udførelsen af WiconSofts opgaver vedrørende den indgåede Kontrakt.

●      Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for WiconSoft, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc’er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter.

●      Sikre det it-miljø, WiconSofts medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens it-systemer, herunder tab af data.

●      ​Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden WiconSofts medarbejdere får adgang til Kundens IT-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori WiconSoft er involveret (WiconSoft tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af WiconSoft, og uanset om dataene opbevares på et IT-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).

●      ​Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens it-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

 

5 Pris og betalingsbetingelser

Priserne i Tilbud og Bekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at WiconSoft kan justere priserne.

​WiconSoft er berettiget til at slut fakturere betalingen for Leverancen, når leveringen er sket. Der vil typisk blive faktureret pr. retainer ved projekter og tilbud. Forfaldstiden for betaling er netto 8 dage.

​Medmindre andet fremgår af Kontrakten, er WiconSoft berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. WiconSoft skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i Kontrakten, anvendes WiconSofts listepriser fra aftaletidspunktet.

​Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaver i Leverancen skal udføres uden for normal arbejdstid. Udlæg mv. er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet WiconSoft med forud for Kontraktens indgåelse, og såfremt WiconSoft efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på WiconSofts bedømmelse af opgavens omfang, og som WiconSoft ikke selv burde have været opmærksom på, kan WiconSoft meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til WiconSoft, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil WiconSofts modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres WiconSofts tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og WiconSofts viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for WiconSoft. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes WiconSofts væsentlige misligholdelse, fritages WiconSoft for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler WiconSoft for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos WiconSoft.

WiconSoft har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. 

​WiconSoft er berettiget til at fakturere Kunden hver anden uge bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.

​Ved forsinket betaling er WiconSoft berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. måned, eller den højeste lovlige rente, alt efter hvilken der er lavest. WiconSoft er også berettiget til at opkræve kompensations- og rykkergebyr. WiconSoft skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder WiconSoft sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve Kontrakten helt eller delvist. Hæver WiconSoft Kontrakten, har WiconSoft ret til erstatning.

​Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i​ bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002​.

6 Dokumentation og vejledning

WiconSoft udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser medmindre andet er aftalt. Med leverancer af hardware/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent.

7 Levering og leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af Kontrakten. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i Kontrakten.  

​Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når Leverancen er udleveret fra WiconSoft, og WiconSoft påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv.

WiconSoft kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten gennemført. Levering er i så fald sket ved WiconSofts overgivelse af udstyr til fragtmand.

Levering af digitale produkter, foregår med det samme eller udfra en aftalt tidsramme med vores support på Email.: support@wiconsoft.com

8 Forsinkelse og udskydelse

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

​Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller WiconSoft på anden måde hindres i opfyldelsen af WiconSofts forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal WiconSoft være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. WiconSoft er, uanset om WiconSoft begærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, fx på grund af at konsulentressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

​Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

9 Aflysning og flytning

I tilfælde af, at Kunden ønsker at aflyse eller flytte levering af konsulentopgaver eller lignende, vil dette alene kunne ske i overensstemmelse med WiconSofts til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kunden er herunder gjort udtrykkeligt opmærksom på, at alt afhængigt af varslet omkring aflysning/flytning vil Kunden blive opkrævet hel eller delvis betaling i henhold til oprindelig indgået Kontrakt.

10 Ændringer

Kunden må ikke uden samtykke foretage ændringer i WiconSofts udstyr, installationer, monitoreringssoftware eller andet udstyr til brug for overvågning og afhjælpning af problemer hos Kunden.

​Hvis dette sker, er WiconSoft berettiget til at kræve sine omkostninger i forbindelse med genskabelsen af den oprindelige situation dækket af Kunden.

​Såfremt Kunden uden WiconSofts samtykke foretager ændringer af eget udstyr eller software, og dette øver indflydelse på WiconSofts systemers rette funktioner, er WiconSoft berettiget til at frakoble Kundens udstyr og kræve sine omkostninger i forbindelse med den opståede situation dækket af Kunden.

Når Kunden genskaber den oprindelige situation, forbliver WiconSoft forpligtelser bestående.

11 Reklamationer og ansvar

Såfremt Leverancen er behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for Leverancer, der leveres af WiconSoft, og straks at indberette eventuelle mangler til WiconSoft.

​Det påhviler WiconSoft at påbegynde afhjælpning af mangler indenfor rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af Leverancens karakter, eller skønner WiconSoft, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og/eller økonomiske rammer, kan WiconSoft i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden:

●      Et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde Leverance.

●      At tilbageholde vederlaget for den mangelfulde Leverance, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for Kunden.

​Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende Kontrakt.

Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes WiconSoft, skal Kunden erstatte de udgifter, WiconSoft måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra WiconSofts til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

12 Ejendomsforbehold

Leverancen, herunder delleverancer, er solgt med ejendomsforbehold og er WiconSofts ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af WiconSoft på Kundens vegne.

Al data der tilstedekommes som følge af brug af Leverancen, eller som opsamles og opbevares i et eventuelt datalager tilhørende Leverancen, falder under samme ejendomsforbehold som Leverancen selv. Efter Leverancen overgår til Kunden er det dennes ansvar at håndtere og behandle data korrekt, og efter enhver gældende lovgivning.

13 Ansvarsbegrænsning

Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer, og WiconSoft påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. WiconSoft garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

​WiconSofts afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

●      Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end WiconSoft eller som følge af Kundens anvendelse af Leverancen i sammenhæng med andet tilbehør/software, som direkte eller indirekte påvirker Leverancens funktion.

●      ​Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med WiconSofts skriftlige instruktioner.

●      Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.

●      Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.

●      Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i Tilbuddet eller Bekræftelsen.

​WiconSoft er ikke ansvarlig for mangler i produkter/ydelser, som WiconSoft ikke selv har produceret, og som alene forhandles af WiconSoft. WiconSoft påtager sig alene at viderebringe Kundens reklamation til producenten.

​WiconSoft kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den Kontrakt, nævnte krav vedrører. WiconSoft er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

WiconSoft har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager WiconSoft sig intet produktansvar.

​WiconSoft fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at WiconSoft stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

14 Kritiske brugsscenarier

Leverancen er ikke designet til brug i scenarier hvor der kræves fejlsikker udførelse, såsom livsstøtte eller sikkerhed, medicinske enheder, atomfaciliteter, brugsscenarier relateret til udløsning af airbags eller andre scenarier der kan lede til død, personskade, eller alvorlig ejendoms- eller miljøskade, eller til brug i scenarier der har indflydelse på kontrol af køretøjer eller luftfartøjer (Samlet betegnet som “Kritiske Brugsscenarier). I tilfælde af aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde WiconSoft for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

15 Force majeure

Hverken WiconSoft eller Kunden skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder – men ikke begrænset til – krig, strejke, lockout, ændret lovgivning, regeringsforbud eller bestemmelser udstedt af EU myndigheder.

Såfremt en tidsfrist for WiconSoft udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

​Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

​Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere Kontrakten, såfremt den aftalte installationsdato overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure.

I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge Parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden Part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

16 Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved WiconSofts vedtægtsbestemte hjemting.

17 Lovlighed m.m.

Den Leverance, der er omfattet af den nærværende Kontrakt må af Kunden kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder.

​Hvis WiconSoft af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil Leverancer indeholdt i nærværende Kontrakt med omgående virkning blive taget ud af drift. Hvis der foretages undersøgelser efter dansk ret, vil WiconSoft ligeledes være myndighederne behjælpelig.

​I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde WiconSoft for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

​WiconSoft anser, men ikke begrænset til, følgende aktiviteter som udtryk for Kundens misligholdelse af nærværende Kontrakt, og forbeholder sig i givet fald ret til at ophæve nærværende Kontrakt uden varsel:

●      Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E-mail (UCE) eller SPAM).

●      ​Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet Service udbyderens net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer.

●      ​Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af parters net eller dertil koblede it-systemer eller på anden måde truer systemets funktion og anvendelighed.

18 Tavshedspligt

WiconSoft, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende Kontrakt.

Kunden, konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om WiconSofts forhold, som gælder for WiconSoft med hensyn til Kundens forhold.

​Hverken Kunden eller WiconSoft må uden den anden Parts forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om nærværende Kontrakt eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold.

​WiconSoft er dog berettiget til at nævne Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet.

​Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele WiconSoft, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

 

Generelle oplysninger


Virksomhedens juridiske navn WiconSoft ApS
CVR-nr. 43094637
Adresse Nordvangen 28, 7173 Vonge
Mailadresse info@wiconsoft.com
Telefonnummer +45 44 22 44 11

 

Betaling

Hos os kan du betale med alle danske kreditkort samt ved overførsel til konto via normal faktura betaling(Dette kræver dog kreditgodkendelse), vi modtage rikke udenlandske kreditkort. Alle afregninger foregår i DKK.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves først på dit kort, når ydelsen er leveret, dog med undtagelse af abonnementer.  

 

Fragt

Vi benytter os af DAO i tilfælde af at der udsendes vare.

Persondatapolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At WiconSoft ApS  er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte DPO Micael Torp – Telefon: 27846299 – Mail: mto@wiconsoft.com.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Der vidergives ingen oplysninger til treidepart, medmindre det er krævende for udførsel af ordren.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

 

Tilsynsskema pr. 25.05.2023

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 05.05.2023